Happy Birthday, Margot!

Today (July 2) Margot is celebrating her birthday! I’d like to wish a Happy Birthday to Margot!